Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Svenska

Fråga

God morgon, Fader Angelo. 

De senaste åren har jag haft problem med min kyskhet: jag kommer ifrån den i tankar och gärningar, men jag återvänder, jag går till bikt och startar om. Det är en oändligt lång och ansträngande kamp. 

När jag upplever svårigheter så lyckas jag praktisera kyskhet, men när jag saknar bekymmer så tycks jag falla tillbaka. 

När jag har problem, så vänder jag mig till himlen för hjälp, jag lovar att vara skötsam, men när mina bekymmer upphör “….när jag kommit iland från ett stormigt hav, så upphör jag att be….”. 

Det finns ett tydligt mönster. 

Men detta är min fråga. 

När det finns bekymmer som besvärar mig så syndar jag inte, inte enbart för att jag försöker finna någon form av nåd; snarare tvärtom, under dessa perioder, så saknar jag all lust till det, och, utan lust så är det enkelt att inte synda!

Men när problemet har blivit löst, då återvänder åtrån som en hämnd och jag klarar inte alltid av att gå segrande ur striden. 

Hur kan jag eliminera lusten, åtrån till synd? Om jag saknade lusten till att synd så skulle jag alltid kunna vara helt ren.

Jag inväntar ditt råd. 

Stort tack. 

Nicola 

Prästens svar

Käre Nicola,  

1. Det är förvisso så, att när det är någon nåd vi önskar be om, så anstränger vi oss extra mycket för att gå den smala vägen för att vara värdiga att få ta emot vår herres välvilja. Men det är även sant att då vi saknar bekymmer så är det lätt att bli lite lättjefull och oengagerad. Och lättja är som vi vet en av många synder som nämns av vår herre.

Det är av detta skäl som Sankt Thomas, rekommenderar att man skall hålla sig sysselsatt, som ett bland av flera sätt att kunna förbli ren.

Även Sankt John Bosco rekommenderade just sysselsättning i preventivt syfte. Det är väl bekant att när ungdomar har ett mål att sträva mot så är de på så vis fokuserade, och de faller då sällan ned i orenhet, synd. Man skulle kunna säga: “De har andra saker att tänka på”. 

2. I De perfectione vitae spiritualis, så rekommenderar Sankt Thomas fem sätt för att undvika att falla ned i synd, orenhet. 

Det är de här: 

Den första och kraftfullaste kuren är att  hålla sinnet upptaget i kontemplation av gudomliga ting samt i bön

Aposteln anger följande skäl till detta: “Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång” (Efesierbrevet 5:18-19), vilket då tycks referera till kontemplation; “sjung och spela till herren i våra hjärtan” vilket refererar till bönen.  Vår herre säger samma sak genom profeten Jesaja: “För mitt namns skull behärskar jag min vrede, för min äras skull har jag tålamod med dig och utplånar dig inte”(Jesaja 48:9). Att prisa herren utgör ett hinder mot synd, då det hindrar själen att falla för frestelser. 

Den andra kuren är studiet av den heliga skriften, enligt vad Jerome skrev till munken Rufinus: “När du älskar studiet av den heliga skriften så kommer du inte att trängta efter köttets lustar”. Detta uttrycks av aposteln Timotheos: “Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet”, och han lade till “Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer” (Första Timotheosbrevet 4:12-13). 

Den tredje kuren består av att  fylla själen med rena tankar. Detta är skälet till att Chrysostom säger att det är inte nog att amputera, avlägsna genitalierna, för det tar inte bort frestelsen och ger inte frid på samma vis som förmågan att behärska våra tankar (Super Matth.). Aposteln Paulus skriver: “Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta” (Filipperbrevet 4:8). 

Den fjärde kuren handlar om att man skall överge sysslolöshet och istället hålla sig sysselsatt med fysiskt arbete. Jesus Syraks vishet 33:29 påtalar “av sysslolöshet lär man mycket ont”. Det är särskilt så att sysslolöshet bjuder in till synd, som Hesekiel anför: “Detta var din syster Sodoms synd: hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig” (Hesekiel 16:49). Och av samma anledning skriver, Jerome till munken Rufinus: “Sysselsätt dig med arbete, så att djävulen alltid finner dig upptagen”.

 Den femte kuren vilken används mot köttets lustar består av att sinnet och själen utsätts för angrepp. Jerome uppger i samma brev till munken Rufinus, Jerome att i ett visst kloster fanns det en yngling som hade svårt att utsläcka köttets drifter, oaktat abstinens eller goda gärningar, så kvarstod dessa likväl i oförminskad styrka. 

Abbotten i klostret räddade honom då på så vis: att han bad en äldre man att förfölja den yngre med argument, orättvisor och påtala förseelser för sedan då han förargat den yngre mannen även anföra klagomål mot honom. Vittnen kallades sedan in som vittnade till fördel för den äldre man som avsiktligt förorättat honom. 

Abbotten i klostret var den enda som försvarade den yngre mannen, så att denne broder inte skulle bli helt utlämnad till sorg och förtrvivlan.  Detta pågick under ett år, och vid årets slut, då den unge medbrodern tillfrågades om sina tidigare (orena) tankar så svarade ynglingen: “Fader hur kan jag finna nöje i otukt när jag ej ens tillåts ha ett liv?” (Sankt Thomas, Opuscula  theologica, II, pp. 588-593, ed. Marietti). 

3. Det finns en gemensam tråd i dessa kurer mot otukt, och det är att man ska sysselsätta sig med andra tankar och annan längtan. 

Om vi inte är upptagna, så har vår motståndare tillfälle att fritt regera och göra vad han önskar med oss.

Så försök att alltid vara upptagen med ditt kristna liv och sträva efter helgelse, utan att slösa tid. 

Jag välsignar dig och kommer att komma ihåg dig i mina böner och önskar dig allt gott.

Fader Angelo