Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Svenska

Fråga

Käre Fader Angelo,
Jag har nyligen upptäckt en intressant avdelning på din websida som omfattar frågor (och svar) vilka avhandlar olika aspekter av moralteologi.  Jag är 40 år gammal, gift och vi har….barn av vilka den yngsta just har fyllt 3 år. 

Min fru och jag älskar varandra väldigt mycket, genom Guds nåd, och tackar Herren var dag för de underbara barn som givits oss, även om vårt liv kan vara utmanande med alla “normala” bekymmer och ekonomiska utmaningar, så njuter vi av de få lediga stunder vi får tillsammans.
Vi deltar alltid i söndagsmässan (ibland går vi även under vardagar), vi går till bikt och kommunion, och deltar även ibland i församlingslivet. Vi ber var dag som en familj vid måltider, ibland vinner jag även kampen mot TV:n och då deltar vi i rosenkransbönen på Radio Maria. Jag kommer från en troende familj (på min mors sida) som präglades av mina föräldrars skilsmässa när jag var barn: min far övergav familjen för att leva med en annan kvinna, vilken senare kom att ersättas av andra kvinnor under årens lopp.
Min far är nu gammal, sedan några år tillbaka har jag åter kontakt med honom, jag har även lyckats förlåta honom den stora skada han åsamkat oss andra i familjen. Jag har personligen upplevt vilken nåd det är att förlåta, kanske ännu mer för den som förlåter än för den som tar emot förlåtelsen!
Detta trauma påverkade mig på många vis, men Jesus ledde mig ständigt i rätt riktning, så idag har jag blivit en kärleksfylld, närvarande fader och trofast make som alltid finns där för min familj. 
Mitt arbetsliv har, genom Guds nåd,  inte heller fattats framgång och belöningar, vilket jag är tacksam för.

Min fru växte upp i en relativt sett ateistisk familj, vilket kan anses vara vanligt som för de av oss som är födda på sextiotalet. 

I ungdomen, så hade hon sexuella relationer med olika män. Hon hade en sadomasochistisk relation i 20 årsåldern med en av hennes “pojkvänner” , relationen ifråga lämnade främst mentala ärr hos henne (speciellt i form av erotiska/sexuella fantasier ) men även till en mindre del kroppsligt. 
När detta utspelade sig så led hon av depressioner och hade svårt att lita på sin omgivning ( hon var då även på väg att utveckla anorexia ). 

Genom Guds nåd och med hjälp av några bröder och en församlingspräst så inleddes en väg till förnyelse, en väg som bokstavligt talat räddade henne. Hon omvände sig och kom tillbaka till kyrkan!
Vi möttes kort efter hennes omvändelse och förlovade oss. Ett ömsesidigt val från vår sida var då att låta förlovningen och relationen förbli i kysk avhållsamhet fram till äktenskapet, bröllopet, ( innan jag gifte mig med min fru hade jag inte haft några historier / relationer men någon överhuvudtaget ) även om det inte var helt enkelt……..
Vår förlovning varade i ungefär 3 års tid och under den tiden så kunde min frus djupa sår, på ett sexuellt och känslomässigt plan, begynna att läkas genom vår kärlek och Guds nåd.

Vi upplevde storheten hos Guds kärlek och kraften i uppståndelsen. Vårt bröllop var en underbar fest och de första åren var fina, även om min fru led av att vara partiellt frigid: hon deltog passivt i den sexuella akten, nästan som en “staty av is” . Självklart var det svårt för henne men även för mig att hantera denna situation. 

Ända sedan vi förlovade oss så har vi fått spirituell vägledning av en broder, vilken har hjälpt och stöttat oss mycket.

När så min fru blev gravid så hade vi, under dessa perioder, självklart nog inte sexuellt umgänge under lång tid. Min frus frigiditet avtog gradvis tills den helt upphörde för några år sedan. 

Efter 14 års äktenskap, när nu vårt yngsta barn är på väg att växa upp, så närmar sig min fru mig i stor (och gemensam) glädje, vårt sexuella liv är fullt av kärlek, engagemang och passion. Dock så upplevde min fru efter den senaste graviditeten en form av “kris” som involverade depression och mycket tårar, samtidigt som hon fick några mindre psykiska besvär: således är vi nu mycket oroliga vad en ny graviditet skulle kunna innebära för hennes vidkommande.
Vi konsulterade då vår spirituella vägledare ( som ju har följt oss hela vägen från förlovningen, och som väl känner till vår historia ) och han gav oss “tillåtelse” att använda kondom, enligt principen att det är en “mindre synd”. Jag har förstått att det finns officiella kyrkliga dokument som hävdar att bruket av kondom i särskilda fall kan praktiseras.  

För att ge en hel bild av situationen så vill jag även nämna att min frus menstruationscykel är ytterst ojämn, så det är helt omöjligt att förlita sig på en naturlig metod. 

Även om vår yngsta nu har hunnit bli 3 år så känner vi att det skulle skapa en ohållbar situation om vi fick ytterligare ett barn.
Jag har läst en del brev samt dina svar och jag befarar att du har en helt annan åsikt  i detta fall: allt bruk av preventivmedel förblir fel enligt kyrkans lära, har jag tolkat tidigare svar korrekt?  

Vårt äktenskapliga samliv har under senare år tagit den form, att den sexuella akten föregås av en stunds gemensamt oralt sex för att förhöja njutningen. Vi har aldrig tvivlat på att detta är tillåtet, men jag vill gärna höra din åsikt. 

Då och då, men ytterst sällan, så händer det att den penetrerande akten föregås eller avslutas med “utlösande” oralt sex.
Jag vill fråga om detta kan anses vara tillåtet, om inte så undrar jag om det är en allvarlig synd.
Nyligen visade min fru åter tecken på att bli upprörd ( det kanske kan vara hormonellt relaterat efter barnafödslar ) och efter några dagar anförtrodde hon mig att hon hade börjat plågas av sadomasochistiska sexuella fantasier. Detta har även hänt tidigare och det skapade stort lidande och oroade oss båda.
Jag skulle aldrig kunna skada min fru (på minsta vis ) “för att erbjuda henne njutning”, det är för mig motsägelsefullt, och jag känner att detta är ett hot mot vårt äktenskap.  Motsatt detta är min fru inte övertygad om att det skulle vara skadligt för oss och hon har klargjort för mig att hon önskar att vi skall “experimentera”.
Jag skulle vara tacksam för råd om detta.
Slutligen, på senare tid har hon bett mig att ha analt sex före den penetrerande akten. Jag blir inte upphetsad av detta men hon blir det.

Jag skulle även be dig om råd beträffande detta.

Jag tackar dig i förväg för ditt svar.

Vänligen
G.

Prästens svar

Käre G.
1. Jag beklagar att jag svarar så sent men det först idag fick jag mina email från 14:e mars. Inledningsvis vill jag gratulera dig till din underbara familj, speciellt till dina barn. 

De är en stor välsignelse från Herren. Det är sant att ni nu saknar tid för er själva, men som du säkert redan är medveten om (men ibland tenderar vi att glömma det) så tillhör inte ni er själva, utan till Gud och hans efterkommande, det vill säga era barn. 

2. Jag skall nu behandla de frågor beträffande moral som du ställde till mig.
Först , beträffande er rädsla för en ny graviditet.
Sådan rädsla – speciellt med tanke på hur er familjesituation ser ut – är berättigad.
Dock kan ingen “tillåta” vad Gud själv har förbjudit.
Det heliga påbudet att ej använda preventivmedel syftar till att hålla kärleken ren och för att främja respekten mellan makar. 
Efter att ha läst ditt email, så tycks det mig vara uppenbart att er relation försämrats efter det att er andliga rådgivare gav er “tillåtelse” till preventivmedel, och det har då orsakat att gamla problem som tidigare hållits i schack hos din fru nu kommit upp till ytan.

3. Först och främst, såsom du riktigt tolkat tidigare svar på olika frågor på vår website, så kan ingen ge undantag från Guds påbud.
Du skriver att det finns “några officiella dokument” inom kyrkan som i medger att bruka av kondom kan ske i vissa särfall. .
Nej, det finns inga sådana, inte ett enda.


Helige Johannes Paulus II sade att med bruk av preventivmedel “så tar gifta en makt som endast tillhör Gud; makten att besluta vilken mänsklig varelse som skall födas. De samarbetar då inte längre med Guds skapande kraft, som är den yttersta källan till mänskligt liv. Sett från detta perspektiv, så anses preventivmedel vara så totalt förkastligt att det aldrig kan rättfärdigas överhuvudtaget av någon anledning. Att säga eller tänka motsatsen är detsamma som att hävda följande, situationer kan uppstå under livets gång för människor där det är godtagbart att sätta sig över Gud.” (9.17.1983).
Som du kan se så skriver jag aldrig och för någon anledning i fet stil.

4. Som du känner till, så är alla former av preventivmedel, barnbegränsning, ett avsteg från Guds heliga plan beträffande mänsklig sexualitet och utgör en grav synd. Vilket betyder att du ej kan ta emot den heliga kommunionen utan föregående bikt.

5. Ibland kan det vara nödvändig att gemensamt stimulera sexuell attraktion. Att referera till det som oralt sex är otillbörligt eftersom det låter som om du tänker bruka sexualiteten utanför Guds plan. I ditt fall så beskrev  “utlösande” “oralt sex”.
Det är orent, en synd mot naturen.
Det är en mycket grav synd, eftersom det helt frångår Guds plan beträffande sexualitet och dess syfte.

6. Den sexuella akten är inte primärt till för en egen njutning. Den skall vara en kärleksfull handling, ett självutlämnande som inte håller tillbaka något, annars blir det inte en gåva.
Som du kan förstå så är preventivmedel motsatsen till ren kärlek.  Den heliga påven Paulus VI fastslog helt korrekt att en sådan akt upphör att vara äkta autentisk kärlek.

7. I detta avseende vill jag inte heller förglömma Johannes Paulus II ord: “en person kan aldrig betraktas som ett medel för att nå ett mål: framförallt aldrig ett medel för “njutning”. Personen är och får inte vara annat än slutet på var handling. Endast då korresponderar handlingen till den sanna värdigheten hos personen”. (brev till familjer Gratissimam Sane, nr 12).  Och jag inte glömma vad Gud sade genom apostelen Paulus: “Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud. Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. Herren straffar allt sådant, det har vi redan klart och tydligt låtit er veta. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet. Om någon sätter sig över detta är det alltså inte en människa han sätter sig över utan Gud, honom som ger er sin heliga ande (Första Thessalonikerbrevet 4:3-8).
Den heliga skrift påminner oss att med “ens egen kropp” avses även den äkta hälftens kropp, eftersom de två nu är en kropp.

8. Gamla fantasier som kommer tillbaka, uttryck och begär hos din fru har sitt ursprung i en korrupt bild av sexualitet, vilken ses som en tillfredsställelse av ens eget libido. Vad som hände före hennes omvändelse får och kan inte återkomma nu. Det kommer inte att gagna någon av er. Du skall inte tillåta dig att dras in i detta. Genom att introducera bruket av kondom som preventivmedel har du oavsiktligt öppnat en dörr som skulle förblivit stängd.

9. Av denna orsak vill jag påtala vikten av kyskhet inom äktenskapet. För att undvika missförstånd, så menar jag inte abstinens, avhållsamhet med kyskhet, utan att man är villig att genomföra samlaget utan preventivmedel i harmoni med Guds vilja. De som har en oregelbunden menstruationscykel  kan fortfarande finna de dagar när det inte är fertila. De må vara färre, men fortfarande många nog för att man skall kunna hålla kärleken ren och obesudlad, att låta den existera i ömsesidig respekt och låta den växa i ens liv. 

10. Till sist. Beträffande några frågor så bad du om min åsikt.
Jag vill klargöra att detta inte är min åsikt (om så vore, skulle de vara värdelös). Det är den heliga kyrkans doktrin och lära. Det är Guds lag.
Och detta i sig själv bör vara tillräckligt för att vi skall underkasta oss dess påbud. Gud behöver inte skydda sig. 
Hans påbud, speciellt de som förbjuder vissa handlingar, har som avsikt att vi inte skall komma till skada, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt.  Han önskar endast det som är bra för oss.

11. Underkasta er hans vilja och påbud.
Var modiga och välj dem och ta dem till er som era egna.  Ingen lag innehåller mer vishet än ett enda av de ord i de lagar som Gud har givit oss. 

Jag kommer med glädje att innesluta er i mina böner, och be för vart och ett av era barn.


Jag välsignar er alla,
Fader Angelo